fbpx

AVÍS LEGAL

Aquest portal, que el seu titular és PALA DE COMA, SL, amb NIF núm. B-628797770, domicili a Casa Palà, 08261, de Cardona, amb adreça de correu electrònic joan.garriga@paladecoma.com

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a PALA DE COMA, SL i estan protegits pel dret a la propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

PALA DE COMA, SL no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir a aquest portal. L’empresa tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web, que poguessin estar vinculats o entrellaçats des d’aquest portal.

L’empresa es reserva el dret a realitzar canvis en el seu lloc web sense preavís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’empresa no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats pel ús de l’esmentada informació.

Qui utilitza la web i / o l’aplicació, ho fa pel seu propi compte i risc. PALA DE COMA, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. PALA DE COMA, SL tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web i / o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

PALA DE COMA, SL no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i / o de l’aplicació. En conseqüència, PALA DE COMA, SL no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com dades obertes que es mostren al portal seran accessibles per a tercers.

Protecció de dades

La informació que rep PALA DE COMA, SL dels usuaris del lloc web i / o de l’aplicació a través de l’aplicació “contacte” de la pàgina web de l’enviament de formularis, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva consulta i realitzar les accions pertinents per tal de poder respondre amb la major celeritat possible, en aquest cas les dades s’incorporaran a la base de dades de contactes de l’empresa. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra finalitat.

Les dades de caràcter personal incorporades en els sistemes de PALA DE COMA, SL seran utilitzades per fer promoció i publicitat dels productes oferts per l’empresa i pels quals ha sol·licitat informació l’interessat en qüestió. Al acceptar aquest apartat, els usuaris accepten rebre publicitat i informació relacionada amb els serveis i productes que PALA DE COMA, SL ofereix.

Les dades obtingudes de cessió de dades curriculars de les interessats podran ser cedides a altres empreses per part de PALA DE COMA, SL, sempre que aquestes ho requereixin per a l’ús per al qual van ser cedits aquestes dades.

En virtut del que disposa l’article 22 de la LSSI, PALA DE COMA, SL podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades ( “cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després de que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donarà a les mateixes en la Política de galetes present a la pàgina web de PALA DE COMA, SL.

Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

L’usuari podrà exercir els drets d’oposició, revisió, rectificació, cancel·lació, accés o portabilitat de les seves dades personals mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció joan.garriga@paladecoma.com La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix, i ha de constar en l’assumpte del correu DRETS protecció de dades

Condicions Generals de reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre PALA DE COMA, SL i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que PALA DE COMA, SL posa a la seva disposició en el seu web https://paladecoma.com.

La reserva a través dels llocs web de PALA DE COMA, SL suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de PALA DE COMA, SL.

Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre PALA DE COMA, SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

PALA DE COMA, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, PALA DE COMA, SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva:

PALA DE COMA, SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, PALA DE COMA, SL informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva amb PALA DE COMA, SL a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les condicions generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de PALA DE COMA, SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre, en el seu cas.

Un cop feta la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PALA DE COMA, SL ofereix a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, els seus característiques i preus. No obstant això, PALA DE COMA, SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes i / o serveis oferts en cada moment per la website de PALA DE COMA, SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes i / o serveis esmentats.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, PALA DE COMA, SL ho comunicarà a el client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Disponibilitat.

La disponibilitat de les ofertes oferides per PALA DE COMA, SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que PALA DE COMA, SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, PALA DE COMA, SL remetrà un correu electrònic a el client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

Formes de pagament.

PALA DE COMA, SL sol·licita a través del motor de reserves de la seva pàgina web les dades d’una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir l’efectivitat de la mateixa. Aquesta es realitza a través del motor de reserves de https://www.witbooking.com/. En cap cas PALA DE COMA, SL guarda les dades de la targeta de crèdit.

Cancel·lació de la reserva.

PALA DE COMA, SL ofereix la possibilitat de reservar diferents habitacions i serveis a través del motor de reserves de https://www.witbooking.com/. Durant el procés de reserva vostè podrà veure les condicions específiques de cancel·lació de reserves de cada hotel, servei o paquet turístic abans de confirmar la reserva.

Desistiment.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.